Klauzula informacyjna dotycząca zmiany przepisów ochrony danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

MEFA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą  w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 52G, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000116817 z kapitałem zakładowym w wysokości 50’000 PLN

NIP 521-30-28-918, REGON 016062900 – dalej administrator

 

Dane kontaktowe:      MEFA Polska Sp. o.o.

ul. Słoneczna 52G

05-500 Stara Iwiczna

poczta@mefa-polska.com.pl

Tel: 22 737-20-90

Fax: 22 737-20-89

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, realizacji zamówień pomiędzy Państwem, a MEFA Polska Sp. z o.o., w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celach informacyjnych drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania ww. czynności.

Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonywania ww. czynności.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO .

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym to interesem  jest w szczególności nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych a w szczególności:

1.      Zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy, oferty, zamówienia, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania współpracy lub do jej zakończenia (art.6 ust.1b RODO).

2.      Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących min. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych oraz rozliczeniowych. (art. 6 ust.1c RODO).

3.      Marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania współpracy, realizacji zamówienia/oferty lub w celu nawiązania lub podtrzymania współpracy.  (art.6 ust.1f RODO).

4.      Tworzenia dla potrzeb naszej wewnętrznej sprawozdawczości: analiz i statystyk w czasie trwania współpracy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z dokumentów źródłowych. (art.6 ust.1f RODO).

5.      Weryfikacji wiarygodności płatniczej przy nawiązywaniu, trwaniu, rozszerzaniu zakresu współpracy (art.6 ust.1b RODO) oraz obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z realizowanych zamówień, umów, kontraktów przez okres ich trwania i przedawnienia (art.6 ust. 1f RODO).

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy MEFA Polska Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące. Za podmioty współpracujące rozumie się podmioty, z którymi kooperacja jest niezbędna do wykonania, realizacji przedmiotu usługi lub dostawy towarów na Państwa rzecz.

 

Państwa dane osobowe w tym do celów marketingowych będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

 

Mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności prawo do:

1.      Sprostowania nieprawidłowych danych;

2.      usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

3.      ograniczenia przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwania danych (należy każdorazowo wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);

4.      dostępu do danych, w tym udzielania informacji o przetwarzanych danych lub kopii danych;

5.      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym:

a)      jeżeli podstawą przetwarzania jest marketing bezpośredni naszych towarów, usług lub produktów;

b)      jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny, chyba że wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

6.      przeniesienia danych (jeżeli zostały spełnione warunki zawarte w art.20 ust. 1 RODO).

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym zamieścić sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: poczta@mefa-polska.com.pl.